กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ท21101ภาษาไทย 11.51119194559109941641000521
ม.1ท21201นิทานท้องถิ่น100022118000014
ม.2ท22101ภาษาไทย31.582024637884901522000521
ม.3ท23101ภาษาไทย 51.562014463966722410000504
ม.3ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน1000001276000025
รวม(ม.ต้น)25595715617827226457130001585
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)1.583.723.69.8411.2317.1616.6636.030.19000100
ม.4ท31101ภาษาไทย 1110868831772430000391
ม.5ท32101ภาษาไทย312412213759701543000362
ม.6ท33101ภาษาไทย 514324324277641551001403
ม.6ท30202หลักภาษาไทย 1112191137146000283
รวม(ม.ปลาย)171743709820422555840031239
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)1.371.373.475.657.9116.4618.1645.040.32000.24100
///
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ม.1ท21102ภาษาไทย21.5541547711001081631000514
ม.1ท21202เสริมทักษะภาษาไทย1263312311000031
ม.2ท22102ภาษาไทย41.5391320415085721961000517
ม.3ท23102ภาษาไทย 61.5342337554862591793000500
ม.3ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน10000012731000050
รวม(ม.ต้น)80467514617026124958050001612
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น)4.962.854.659.0610.5516.1915.4535.980.31000100
ม.4อ31206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2144241652144460000164
ม.4ท31102ภาษาไทย 218169201654662000000389
ม.5ท32102ภาษาไทย419108103031861761000361
ม.6ท30203หลักภาษาไทย2188595171811200083
ม.6ท33102ภาษาไทย 6130311638319887684000403
รวม(ม.ปลาย)596962938722130150170001400
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย)4.214.934.436.646.2115.7921.535.790.5000100
//
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาไทย
ผลการเรียน เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
รวม(ตลอดปีการศึกษา)18119123746553395810392210160035836
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา)3.13.274.067.979.1316.4217.837.870.27000.05100

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----