กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท32102ภาษาไทย41010360361
ค32102คณิตศาสตร์4104572244361
ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4201259141212
ว30106วิทยาการคำนวณและออกแบบ21060355361
ว30226เคมีสิ่งแวดล้อม0.50003030
ว30104วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1.50153307361
ว30201Elective Physics 10.50003232
ว32202ฟิสิกส์ 41.5050165170
ว32222เคมี 41.50137132170
ว30246กายวิภาคของมนุษย์0.50003434
ว32242ชีววิทยา 41.5001169170
ว30288วิทยาการหุ่นยนต์0.50003737
ว30294การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ108121535
ว30298โปรแกรมสำนักงานเพื่อการจัดการ1014109114
ว30285การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล0.50111416
ว30284การจัดการฐานข้อมูล10164755
ส32103สังคมศึกษา4102219320361
ส32104ประวัติศาสตร์ 40.501122328361
ส30233หน้าที่พลเมือง 30.5075349361
พ32101สุขศึกษา0.5016170175361
พ32102พลศึกษา0.5003610361
ศ30104ดนตรี 20.5000361361
ศ30213ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์บุคลิกภ0.50027678
ง32101การงานพื้นฐานอาชีพ20.5032356361
ง30247การท่องเที่ยวในอาเชียน10037376
ง30255เงินทองของมีค่า10107677
ง30249ธุรกิจออนไลน์10003535
ง30262อาหารว่าง00182938
อ32102ภาษาอังกฤษ4101263286361
อ32202พูดจาภาษาอังกฤษ41012105577
อ32206ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 210165782155
อ32204อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 41.501255278
อ32208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.50252936
จ32202ภาษาจีน420033336
จ32204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 410303336
จ32206พูดจาภาษาจีน0.50320153176
ก32911ชุมนุม00000361
ก32912แนะแนว0000361361
ก32915กิจกรรมสร้างสรรค์00000361

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----