กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
อ31206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด21040160164
ท31102ภาษาไทย 210044344388
ค31102คณิตศาสตร์21011861209388
ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2203051143224
ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 11000388388
ว30206เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์0.50003737
ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1.5000204204
ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.5010110111
ว31202ฟิสิกส์ 21.5060177184
ว31222เคมี21.50613165184
ว30245พันธุศาสตร์มนุษย์เบื้องต้น0.50004040
ว31242ชีววิทยา21.5020182184
ว30287การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์0.50104142
ว30292กราฟิกเพื่องานธุรกิจ10213841
ส31103สังคมศึกษา210634348388
ส31104ประวัติศาสตร์20.50540343388
ส30231หน้าที่พลเมือง 10.501029349388
พ31101สุขศึกษา 10.5013124250387
พ31102พลศึกษา 10.50613369388
ศ30105นาฏศิลป์ 10.5006382388
ง31101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.5000387387
ง30266การประกอบอาหารและการบริการ10004141
ง30267การผลิตเครื่องดื่ม0.50004141
ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก1045155164
ง30251กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ1033183283
อ31102ภาษาอังกฤษ 21033122233388
อ31202พูดจาภาษาอังกฤษ21011254581
อ31204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว21.5018214483
อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.50826206240
อ31208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.50183342
จ31202ภาษาจีน 220792440
จ31204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 210815766
จ31206จีนศึกษา0.50918171198
ก31911ชุมนุม00000388
ก31912แนะแนว00000388
ก31915กิจกรรมสร้างสรรค์00000388
I31202การสื่อสารและนำเสนอ101843327388

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----