กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท22102ภาษาไทย41.50352451506
ค22102คณิตศาสตร์41.50111137258506
ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1015361465
ว22103วิทยาศาสตร์41.51056449506
ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 20.5052107347506
ว22204Discovering Science 410003232
ว22205เคมีก้าวหน้า0.50192333
ส22103สังคมศึกษา41.501249445506
ส22104ประวัติศาสตร์40.50340472506
ส22234หน้าที่พลเมือง40.50523478506
พ22103สุขศึกษา40.50487415506
พ22104พลศึกษา40.50730469506
ศ22102ทัศนศิลป์ 40.5005060506
ศ22104ดนตรี-นาฏศิลป์ 40.5060500506
ง22102การงานพื้นฐานอาชีพ 40.504156346506
อ22102ภาษาอังกฤษ41.507397336506
อ22204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม40.50152733
จ22204จีนศึกษา0.5011067329506
ก22906จิตอาสา00000506
ก22911ชุมนุม00000506
ก22912แนะแนว00000506
ก22913ลูกเสือ-เนตรนารี00000506
I22202การสื่อสารและนำเสนอ1016123367506

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----