กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท30203หลักภาษาไทย2101107283
ท33102ภาษาไทย 6103247153403
ค33102คณิตศาสตร์ 61011020885403
ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6202987121237
ค33204คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT 10.50103233
ค33206คณิตศาสตร์ธุรกิจ10562839
ว30107วิทยาการคำนวณและออกแบบ310940354403
ว30228เคมีพอลิเมอร์0.500088
ว30208กลศาสตร์วิศวกรรม0.50004040
ว30281สร้างสรรค์สื่อมัลติเมียเดีย 110112181113
ว33284เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 210093140
ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน10016870
ว33202ฟิสิกส์ 61.5080189197
ว30241Elective Physics10003333
ว33222เคมี 61.50174176197
ว33242ชีววิทยา 61.5020195197
ว30286การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อกา0.5001396109
ว30283สร้างสรรค์สื่อมัลติเมียเดีย 210842840
ว30290ระบบอัตโนมัติ10113840
ว30296โปรแกรมสำนักงาน20034043
ส33102สังคมศึกษา 610530350403
ส30263เศรษฐศาสตร์มหภาค10134171206
ส30234หน้าที่พลเมือง 40.50012391403
พ33101สุขศึกษา0.5048195160403
พ33102พลศึกษา 3 (ลีลาศ)0.5024010403
พ33202ลีลาศ 20.50138039
ศ30102ทัศนศิลป์ 20.5000403403
ศ30204ศิลปะการออกแบบ0.50004444
ศ30205การจัดตกแต่งสถานที่เพื่องาน Ev0.50138039
ง33101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.5013126264403
ง30253การตลาด0.502152643
ง30241ขนมอบ10113739
ง30242การบัญชีเบื้องต้น 1104020106166
ง30246ผู้ประกอบการธุรกิจ0.501272140
ง30248งานโฆษณา1009118127
ง30268การปฏิบัติงานเพื่ออาชีพ10113740
ง30243การบัญชีเบื้องต้น 21011151743
อ33102ภาษาอังกฤษ61064137202403
อ33204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1.500137083
อ33207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.50214105121
จ33207PAT ภาษาจีน101291940
อ33202พูดจาภาษาอังกฤษ 610444182167
อ33206ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์10322768127
จ33202ภาษาจีน 6101302740
จ33204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6106165476
จ33206พูดจาภาษาจีน0.50221212235
ก33911ชุมนุม00000403
ก33912แนะแนว00000403
ก33915กิจกรรมสร้างสรรค์00000403

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----