กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท23102ภาษาไทย 61.502141352495
ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน10004949
ค23102คณิตศาสตร์ 61.5086143266495
ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1022224993
ว23103วิทยาศาสตร์ 61.50341460495
ว23104การออกแบบเทคโนโลยี 30.504106385495
ว23201พันธุกรรมกับการอยู่รอด10042125
ว23204Discovering Science 610006868
ว23205ฟิสิกส์ก้าวหน้า0.50003333
ว23208คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น10052126
ว23210การสร้างเว็บเพจ10463444
ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ10004545
ส23103สังคมศึกษา 61.503424437495
ส23104ประวัติศาสตร์ 60.500246249495
ส23236หน้าที่พลเมือง 60.50109476495
พ23103สุขศึกษา 60.50244350495
พ23104พลศึกษา 60.5004950495
พ23208รักบี้ฟุตบอล 210026026
พ23204ฟุตบอล 210215017
ศ23102ทัศนศิลป์ 60.5000495495
ศ23104ดนตรี-นาฏศิลป์ 60.5020493495
ศ23202ศิลปะอาเซียน10025025
ศ23206อาภรณ์วิจิตร10402125
ง23102การงานอาชีพ 60.5000495495
ง23211ห้องสมุด310094251
ง23216เชียนแบบ 110602127
อ23102ภาษาอังกฤษ 61.5098119278495
อ23204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.50042933
อ23206ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2101264159
จ23202ภาษาจีน1011793111
จ23204จีนศึกษา0.501844433495
ก23911ชุมนุม00000495
ก23912แนะแนว00000495
ก23913ลูกเสือ-เนตรนารี00000495
ก23906จิตอาสา00000495

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----