กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท22102ภาษาไทย41.5030503506
ค22102คณิตศาสตร์41.50113153240506
ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1015361465
ว22103วิทยาศาสตร์41.51062443506
ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 20.5052107347506
ว22204Discovering Science 410003232
ว22205เคมีก้าวหน้า0.50372333
ส22103สังคมศึกษา41.50761438506
ส22104ประวัติศาสตร์40.50340472506
ส22234หน้าที่พลเมือง40.50414488506
พ22103สุขศึกษา40.50480422506
พ22104พลศึกษา40.50518483506
ศ22102ทัศนศิลป์ 40.5005060506
ศ22104ดนตรี-นาฏศิลป์ 40.5060500506
ง22102การงานพื้นฐานอาชีพ 40.504155347506
อ22102ภาษาอังกฤษ41.507397336506
อ22204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม40.50152733
จ22204จีนศึกษา0.5011067329506
ก22906จิตอาสา00000506
ก22911ชุมนุม00000506
ก22912แนะแนว00000506
ก22913ลูกเสือ-เนตรนารี00000506
I22202การสื่อสารและนำเสนอ102483399506

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----