กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท21102ภาษาไทย21.5000506506
ท21202เสริมทักษะภาษาไทย10003030
ค21102คณิตศาสตร์21.5056203247506
ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม100245781
ว21103วิทยาศาสตร์21.50114491506
ว21202สิ่งประดิษฐ์เชิงวิทย์10022830
ว21204Discovering Science 210005252
ว21205ชีววิทยาก้าวหน้า0.50002929
ว21214โปรแกรมนำเสนองาน10055257
ว21104การออกแบบเทคโนโลยี 10.503235439506
ส21103สังคมศึกษา21.503868400506
ส21104ประวัติศาสตร์20.50061445506
ส21232หน้าที่พลเมือง 20.50092414506
พ21103สุขศึกษา20.50134930506
พ21212ตะกร้อ10228030
พ21104พลศึกษา20.5005060506
พ21208รักบี้ฟุตบอล 210030030
ศ21102ทัศนศิลป์ 20.5015136355506
ศ21104ดนตรี-นาฏศิลป์ 20.50548453506
ศ21205ขับร้องเพลงพื้นเมือง10002929
ศ21206ขับร้องเพลงประกอบการแสดงนาฏศิล10003232
ศ21208รำวงมาตรฐาน100121729
ง21102การงานพื้นฐานอาชีพ 20.50136221149506
ง21202ขนมไทย10115961
ง21203การแกะสลักขั้นพื้นฐาน10005050
ง21208ห้องสมุด 1102322660
อ21206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2101523249
อ21102ภาษาอังกฤษ21.5062174270506
อ21204อังกฤษเพิ่มเติม0.50002929
จ21202ภาษาจีน10046569
จ21204จีนศึกษา0.504554407506
ก21911ชุมนุม00000506
ก21912แนะแนว00000506
ก21913ลูกเสือ-เนตรนารี00000506
ก21906จิตอาสา00000506

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----