กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท30203หลักภาษาไทย2188595171811200083
ท33102ภาษาไทย 6130311638319887684000403
ค33102คณิตศาสตร์ 61526259584630344000022403
ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6216131525286435350006237
ค33204คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT 10.5001000032000033
ค33206คณิตศาสตร์ธุรกิจ1203243322000039
ว30107วิทยาการคำนวณและออกแบบ31997242281821690000403
ว30228เคมีพอลิเมอร์0.50001030400008
ว30208กลศาสตร์วิศวกรรม0.5001001038000040
ว30281สร้างสรรค์สื่อมัลติเมียเดีย 11317108101212392000113
ว33284เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 21340246143400040
ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน1060304354000070
ว33202ฟิสิกส์ 61.54504511241440000197
ว30241Elective Physics1000002130000033
ว33222เคมี 61.521101126465320100000197
ว33242ชีววิทยา 61.5500000561360000197
ว30286การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อกา0.59112231900000109
ว30283สร้างสรรค์สื่อมัลติเมียเดีย 21802144118200040
ว30290ระบบอัตโนมัติ1200001631000040
ว30296โปรแกรมสำนักงาน2300020335000043
ส33102สังคมศึกษา 6153145171439911700000403
ส30263เศรษฐสาสตร์มหภาค1312692102421740000206
ส30234หน้าที่พลเมือง 40.55504614243432000403
พ33101สุขศึกษา0.55194111121722231000403
พ33102พลศึกษา 3 (ลีลาศ)0.537122055771211080000403
พ33202ลีลาศ 20.51011611712000039
ศ30102ทัศนศิลป์ 20.514157171618442720000403
ศ30204ศิลปะการออกแบบ0.5621323522000044
ศ30205การจัดตกแต่งสถานที่เพื่องาน Ev0.5210000036000039
ง33101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.573420202233422232000403
ง30253การตลาด0.5201787711000043
ง30241ขนมอบ1110200233000039
ง30242การบัญชีเบื้องต้น 1115151011253422261007166
ง30246ผู้ประกอบการธุรกิจ0.562134579000340
ง30248งานโฆษณา105651012146510000127
ง30268การปฏิบัติงานเพื่ออาชีพ1110110333000040
ง30243การบัญชีเบื้องต้น 2106658834000343
อ33102ภาษาอังกฤษ61542428435057518610000403
อ33204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1.51544032649000083
อ33207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.522111141229500000121
จ33207PAT ภาษาจีน11201262215000040
อ33202พูดจาภาษาอังกฤษ 6125514161517154100019167
อ33206ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์1291287141211313000127
จ33202ภาษาจีน 611322012119000040
จ33204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 613314124481000076
จ33206พูดจาภาษาจีน0.54423422102115960000235
ก33911ชุมนุม000000000040120403
ก33912แนะแนว000000000040030403
ก33915กิจกรรมสร้างสรรค์0000000000308950403

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----