กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท32102ภาษาไทย419108103031861761000361
ค32102คณิตศาสตร์41161619356256411160000361
ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม421041221263044610004212
ว30106วิทยาการคำนวณและออกแบบ21107173259801641000361
ว30226เคมีสิ่งแวดล้อม0.5000000030000030
ว30104วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1.5251019152847661510000361
ว30201Elective Physics 10.5100001327000032
ว32202ฟิสิกส์ 41.54643183552461001170
ว32222เคมี 41.570315494023330000170
ว30246กายวิภาคของมนุษย์0.5000000034000034
ว32242ชีววิทยา 41.55200717311080000170
ว30288วิทยาการหุ่นยนต์0.5800035714000037
ว30294การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ143166735000035
ว30298โปรแกรมสำนักงานเพื่อการจัดการ1321731012760000114
ว30285การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล0.500101635000016
ว30284การจัดการฐานข้อมูล11001571130000055
ส32103สังคมศึกษา4131915252635651550000361
ส32104ประวัติศาสตร์ 40.5100242050642110000361
ส30233หน้าที่พลเมือง 30.57003337332771000361
พ32101สุขศึกษา0.516954922652292000361
พ32102พลศึกษา0.54312203576821290000361
ศ30104ดนตรี 20.51258172933711851000361
ศ30213ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์บุคลิกภ0.5200000076000078
ง32101การงานพื้นฐานอาชีพ20.51000211363092000361
ง30247การท่องเที่ยวในอาเชียน1000035662000076
ง30255เงินทองของมีค่า11000018256000077
ง30249ธุรกิจออนไลน์102325779000035
ง30262อาหารว่าง0110235422000038
อ32102ภาษาอังกฤษ41292318252938341632000361
อ32202พูดจาภาษาอังกฤษ41032531012300001277
อ32206ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2116121419212518300000155
อ32204อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 41.51551149934000078
อ32208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5001414618000236
จ32202ภาษาจีน42301122324000036
จ32204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 41001203227100036
จ32206พูดจาภาษาจีน0.533061112291120000176
ก32911ชุมนุม000000000036100361
ก32912แนะแนว000000000036010361
ก32915กิจกรรมสร้างสรรค์0000000000336250361

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----