กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
I31202การสื่อสารและนำเสนอ1218061744442490000389
อ31206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2144241652144460000164
ท31102ภาษาไทย 218169201654662000000389
ค31102คณิตศาสตร์2128664475041548900010389
ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม221112016184553600000224
ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 11122827264966691084000389
ว30206เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์0.5000000037000037
ว30103วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1.53971826243120400000205
ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.5270132436380000111
ว31202ฟิสิกส์ 21.57229335145350000184
ว31222เคมี21.516162326263522200000184
ว30245พันธุศาสตร์มนุษย์เบื้องต้น0.5000000040000040
ว31242ชีววิทยา21.520161119351091000184
ว30287การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์0.5900151818000042
ว30292กราฟิกเพื่องานธุรกิจ120122101212000041
ส31103สังคมศึกษา2113134131546911940000389
ส31104ประวัติศาสตร์20.54824393857701432000389
ส30231หน้าที่พลเมือง 10.562366121032321000389
พ31101สุขศึกษา 10.5261917282736511802002388
พ31102พลศึกษา 10.55341118461051961000389
ศ30105นาฏศิลป์ 10.56003616213370000389
ง31101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.524213037486180824001388
ง30266การประกอบอาหารและการบริการ10000091220000041
ง30267การผลิตเครื่องดื่ม0.50000001031000041
ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก1613001961300000165
ง30251กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ1111395131697000083
อ31102ภาษาอังกฤษ 21281727545955431012003389
อ31202พูดจาภาษาอังกฤษ2187612812619000381
อ31204ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว21.511489671721000083
อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.58116101649381030000241
อ31208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5052126421000142
จ31202ภาษาจีน 22708313712000041
จ31204ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 21800015350000067
จ31206จีนศึกษา0.59747613241280000198
ก31911ชุมนุม000000000038630389
ก31912แนะแนว000000000038540389
ก31915กิจกรรมสร้างสรรค์0000000000344450389

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----