กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท23102ภาษาไทย 61.5342337554862591793000500
ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน10000012731000050
ค23102คณิตศาสตร์ 61.5842057486569468950017500
ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม19894762030000093
ว23103วิทยาศาสตร์ 61.5752525223260771831000500
ว23104การออกแบบเทคโนโลยี 30.5664823474954451671000500
ว23201พันธุกรรมกับการอยู่รอด1000005610400025
ว23204Discovering Science 61010303160000068
ว23205ฟิสิกส์ก้าวหน้า0.5000005622000033
ว23208คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น150022467000026
ว23210การสร้างเว็บเพจ1032606721000045
ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ10000041922000045
ส23103สังคมศึกษา 61.53417161737128751742000500
ส23104ประวัติศาสตร์ 60.54615184224116541841000500
ส23236หน้าที่พลเมือง 60.58337513224297003500
พ23103สุขศึกษา 60.5804122483143521821000500
พ23104พลศึกษา 60.52003329901302232000500
พ23208รักบี้ฟุตบอล 211300000014000027
พ23204ฟุตบอล 21300012012000018
ศ23102ทัศนศิลป์ 60.5126143680118771561000500
ศ23104ดนตรี-นาฏศิลป์ 60.5912167174622650000500
ศ23202ศิลปะอาเซียน1210010219000025
ศ23206อาภรณ์วิจิตร1220102018000025
ง23102การงานอาชีพ 60.5117572419255451999000500
ง23211ห้องสมุด31121322931000051
ง23216เชียนแบบ 11111121344000027
อ23102ภาษาอังกฤษ 61.598685048455257784000500
อ23204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.5010345812000033
อ23206ภาษาอังกฤษรอบรู้ 212424510422600059
จ23202ภาษาจีน113455614730000111
จ23204จีนศึกษา0.55315161720384628510000500
ก23906จิตอาสา0000000000489110500
ก23911ชุมนุม000000000049910500
ก23912แนะแนว000000000049190500
ก23913ลูกเสือ-เนตรนารี000000000049280500

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----