กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
I22202การสื่อสารและนำเสนอ124176101324543690000517
ท22102ภาษาไทย41.5391320415085721961000517
ค22102คณิตศาสตร์41.5423561706157631271000517
ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม13105656821000165
ว22103วิทยาศาสตร์41.54322173146619115947000517
ว22104การออกแบบเทคโนโลยี 20.5502314715091591572000517
ว22204Discovering Science 410003341210000032
ว22205เคมีก้าวหน้า0.5145104711000033
ส22103สังคมศึกษา41.5367134058103821771000517
ส22104ประวัติศาสตร์40.5411915522189752023000517
ส22234หน้าที่พลเมือง40.5121091128324240000517
พ22103สุขศึกษา40.5121311244268732722000517
พ22104พลศึกษา40.514918323749542982004517
ศ22102ทัศนศิลป์ 40.5365144595357351793000517
ศ22104ดนตรี-นาฏศิลป์ 40.51110196378992424000517
ง22102การงานพื้นฐานอาชีพ 40.5753727503544402033003517
อ22102ภาษาอังกฤษ41.581333969638549962000517
อ22204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม40.5004126118000133
จ22204จีนศึกษา0.5584530303250452270000517
ก22906จิตอาสา0000000000492250517
ก22911ชุมนุม000000000051520517
ก22912แนะแนว0000000000505120517
ก22913ลูกเสือ-เนตรนารี0000000000504130517

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างาน DMC โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----