กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท21102ภาษาไทย21.5541547711001081631000514
ท21202เสริมทักษะภาษาไทย1263312311000031
ค21102คณิตศาสตร์21.5352235575693871290000514
ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1110414111040000081
ว21103วิทยาศาสตร์21.52351324242651141450000514
ว21202สิ่งประดิษฐ์เชิงวิทย์1000038125200030
ว21204Discovering Science 210001231531000052
ว21205ชีววิทยาก้าวหน้า0.5000000722000029
ว21214โปรแกรมนำเสนองาน15403681021000057
ว21104การออกแบบเทคโนโลยี 10.5371124568785921211000514
ส21103สังคมศึกษา21.53230257280104631080000514
ส21104ประวัติศาสตร์20.525301215251241691140000514
ส21232หน้าที่พลเมือง 20.55127823644040000514
พ21103สุขศึกษา20.52101635751011081580000514
พ21212ตะกร้อ1200015535000030
พ21104พลศึกษา20.58319501151131021040000514
พ21208รักบี้ฟุตบอล 21000003198000030
ศ21102ทัศนศิลป์ 20.5332327356840352530000514
ศ21104ดนตรี-นาฏศิลป์ 20.52020142336721112180000514
ศ21205ขับร้องเพลงพื้นเมือง1000028173000030
ศ21206ขับร้องเพลงประกอบการแสดงนาฏศิล10000000211100032
ศ21208รำวงมาตรฐาน101164647000029
ง21102การงานพื้นฐานอาชีพ 20.52735374690119107521000514
ง21202ขนมไทย11114591426000061
ง21203การแกะสลักขั้นพื้นฐาน1000005639000050
ง21208ห้องสมุด 118127707415000060
อ21206ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 211511104523000050
อ21102ภาษาอังกฤษ21.5695351445341601430000514
อ21204อังกฤษเพิ่มเติม0.5000004421000029
จ21202ภาษาจีน10010331052000069
จ21204จีนศึกษา0.5421111211767502887000514
ก21911ชุมนุม000000000051400514
ก21912แนะแนว0000000000504100514
ก21913ลูกเสือ-เนตรนารี000000000051400514
ก21906จิตอาสา00000000003821320514

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----