กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท32101ภาษาไทย31000361361
ค32101คณิตศาสตร์3105584222361
ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3202260130212
ค32203คณิตศาตร์เสริมทักษะ GSP0.50013132
ว30225เคมีเภสัช10002929
ว32281พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม11319168191
ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน10002929
ว32201ฟิสิกส์ 31.5016163170
ว32221เคมี 31.50337130170
ว32241ชีววิทยา 31.5001169170
ว30293การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ10062935
ว30297โปรแกรมสำนักงานเพื่อการนำเสนอ0.50007878
ว30101วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)1.5100190191
ส32101สังคมศึกษา310038323361
ส32102ประวัติศาสตร์ 30.501460287361
ส30232หน้าที่พลเมือง 20.50225334361
ศ30105นาฏศิลป์ 10.5000361361
ง30244ธุรกิจการท่องเที่ยว1011499114
ง30224การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์10053237
ง30254การออกแบบบรรจุภัณฑ์10003535
อ32101ภาษาอังกฤษ 3101595251361
อ32201พูดจาภาษาอังกฤษ310523166194
อ32203อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 31.501314678
อ32205ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1101934102155
อ32207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.50195868
จ32201ภาษาจีน320025557
จ32203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 310033336
จ32205จีนศึกษา0.501013302325
ก32901ชุมนุม00000361
ก32902แนะแนว0000361361
ก32905กิจกรรมสร้างสรรค์00000361

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----