กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท31101ภาษาไทย 110031356387
ค31101คณิตศาสตร์ 1107281234387
ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1203376114223
ค31203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.50003434
ว30224เคมีอุตสาหกรรม0.50002929
ว31201ฟิสิกส์ 11.5001182183
ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ1.50083121204
ว31221เคมี 11.5010182183
ว30247สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์0.50002828
ว31241ชีววิทยา11.5000183183
ว30291กราฟิกเบื้องต้น1.50043741
ส31101สังคมศึกษา 110320364387
ส31102ประวัติศาสตร์ 10.50056331387
ศ30101ทัศนศิลป์ 10.5070380387
ศ30212ละครสร้างสรรค์0.50004242
ศ30214การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน0.50103940
ง30250ธุรกิจบริการ100103141
อ31101ภาษาอังกฤษ 11030140217387
อ31205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 110519140164
อ31201พูดจาภาษาอังกฤษ 1102931219279
อ31203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11.5011165683
จ31201ภาษาจีน 120316165
จ31203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 110413540
จ31205จีนศึกษา0.502945288362
I31201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู101743327387
ก31901ชุมนุม00000387
ก31902แนะแนว0000387387
ก31905กิจกรรมสร้างสรรค์00000387

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----