กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท22101ภาษาไทย31.5010513514
ค22101คณิตศาสตร์31.5051161302514
ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31011361865
ค22203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.50132933
ว22101วิทยาศาสตร์31.512244447514
ว22102วิทยาการคำนวณ 20.50960445514
ว22203Discovering Science 310003232
ส22101สังคมศึกษา31.5015135363514
ส22102ประวัติศาสตร์30.5070507514
ส22233หน้าที่พลเมือง30.50144496514
พ22101สุขศึกษา0.501416484514
พ22102พลศึกษา0.507218289514
ศ22101ทัศนศิลป์ 30.500344170514
ศ22103ดนตรี-นาฏศิลป์ 30.50718489514
ง22101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.5030184300514
อ22101ภาษาอังกฤษ 31.5043131340514
อ22203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม30.50042933
จ22203จีนศึกษา 30.505857399514
I22201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู101541458514
ก22901ชุมนุม00000514
ก22902แนะแนว0000514514
ก22903ลูกเสือ-เนตรนารี0000514514
ก22905จิตอาสา00000514

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----