กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท33101ภาษาไทย 51025210168403
ท30202หลักภาษาไทย 110108283
ค33101คณิตศาสตร์ 51033228142403
ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5203891108237
ค33203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT10.50013233
ค33205โครงงานคณิตศาสตร์0.50093140
ว30227เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ0.50003535
ว30206ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์0.50002828
ว33281โครงงานวิทยาศาสตร์0.5001160161
ว33282โครงงานคอมพิวเตอร์10004343
ว33283เสริมทักษะวิทย์10413189206
ว33201ฟิสิกส์ 51.5017189197
ว33221เคมี 51.50220175197
ว33241ชีววิทยา 51.5010196197
ว30295การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อธุ20063743
ว30289หุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม1.50153440
ส30262อาเซียนศึกษา1007116123
ส33101สังคมศึกษา 510126376403
พ33201ลีลาศ10083083
ศ30104ดนตร ี20.5000403403
ศ30211การจัดการแสดงเพื่องาน Event0.50103839
ง30245โครงงานอาชีพ10203739
อ33101ภาษาอังกฤษ 5103588280403
อ33203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 51.50996583
อ33205ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์10263665127
อ33201พูดจาภาษาอังกฤษ 5103227185244
อ33209โครงงานภาษาอังกฤษ0.50004444
จ33201ภาษาจีน 520113840
จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 510536876
จ33205จีนศึกษา0.502525277327
จ33208โครงงานภาษาจีน0.50027476
ก33901ชุมนุม00000403
ก33902แนะแนว0000402403
ก33905กิจกรรมสร้างสรรค์00000403

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----