กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท23101ภาษาไทย 51.501596389500
ค23101คณิตศาสตร์ 51.50132120248500
ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5103155876
ค23203คณิตศาสตร์เสริมทักษะนานาชาติ0.50113133
ว23101วิทยาศาสตร์ 51.5090491500
ว23102วิทยาการคำนวณ 30.500152348500
ว23202เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม10012122
ว23203Discovering Science 510006868
ว23209คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอิลาสเตเตอร์10002525
ส23101สังคมศึกษา 51.501912469500
ส23102ประวัติศาสตร์ 50.5039110350500
ส23235หน้าที่พลเมือง 50.50088411500
พ23101สุขศึกษา0.50245147500
พ23102พลศึกษา0.5005000500
พ23207รักบี้ฟุตบอล10024024
พ23203ฟุตบอล 110026026
ศ23101ทัศนศิลป์ 50.5000500500
ศ23103ดนตรี-นาฏศิลป์ 50.5000500500
ศ23201สีน้ำ10002828
ศ23205วงโยธวาทิต10002525
ศ23203ขับร้องเพลงสมัยนิยม10001818
ง23101การงานพื้นฐานอาชีพ 50.500119380500
ง23202ขนมอบ10002525
ง23207ระเบียนการเงิน10122225
ง23201ถนอมอาหาร10002020
ง23205ปลูกผักสวนครัว1000025
อ23101ภาษาอังกฤษ 51.5083203214500
อ23203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 50.50013233
อ23205ภาษาอังกฤษรอบรู้110011011
จ23201ภาษาจีน10137983
จ23203จีนศึกษา0.501588396500
ก23901ชุมนุม00000499
ก23902แนะแนว0000499499
ก23903ลูกเสือ-เนตรนารี0000499499
ก23905จิตอาสา00000499

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----