กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สถิติการประเมินผลอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับ
0
ระดับ
1
ระดับ
2
ระดับ
3
รวมทั้งหมด
ท21101ภาษาไทย 11.50103499513
ท21201นิทานท้องถิ่น10001414
ค21101คณิตศาสตร์11.5060171282513
ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม100166480
ค21203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.50052429
ว21101วิทยาศาสตร์11.50144468513
ว21102วิทยาการคำนวณ 10.5038103372513
ว21201ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์10002323
ว21203Discovering Science 110005252
ศ21103ดนตรี-นาฏศิลป์ 10.5035505513
ส21101สังคมศึกษา 11.501682415513
ส21102ประวัติศาสตร์ 10.50250487513
ส21231หน้าที่พลเมือง 10.50011502513
พ21101สุขศึกษา 10.5035090512
พ21211ตะกร้อ10030030
พ21102พลศึกษา 10.5005130513
พ21207รักบี้ฟุตบอล 110029029
ศ21101ทัศนศิลป์ 10.501832462513
ศ21203การอ่านและเขียนตัวโน๊ต10101415
ศ21204ขับร้องเบื้องต้น10003839
ศ21201การเขียนภาพการ์ตูน 110002929
ศ21202วาดภาพระบายสี10029029
ง21101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.50101284128513
ง21207การขยายพันธุ์พืช10002929
อ21101ภาษาอังกฤษ11.5061157294513
อ21203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.50002929
อ21205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด101101728
จ21201ภาษาจีน10206769
จ21203จีนศึกษา0.502865419513
ก21901ชุมนุม00000512
ก21902แนะแนว0000512512
ก21903ลูกเสือ-เนตรนารี0000512512
ก21905จิตอาสา00000512

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----