กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท33101ภาษาไทย 514324324277641551001403
ท30202หลักภาษาไทย 1112191137146000283
ค33101คณิตศาสตร์ 5117272759726147900003403
ค33201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 529221735475320340000237
ค33203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT10.50000101220000033
ค33205โครงงานคณิตศาสตร์0.5000911848000040
ว30107วิทยาการคำนวณและออกแบบ3174724225433550000206
ว30227เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ0.5000001034000035
ว30281สร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย1852635737000073
ว30206ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์0.5000003025000028
ว33281โครงงานวิทยาศาสตร์0.5101610101420000161
ว33282โครงงานคอมพิวเตอร์1040015924000043
ว33283เสริมทักษะวิทย์185761723351050000206
ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน1060304354000070
ว33201ฟิสิกส์ 51.5100216251566000197
ว33221เคมี 51.522312030321422260000197
ว33241ชีววิทยา 51.51000014441380000197
ว30286การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อกา0.5000000025000025
ว30295การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อธุ2402376813000043
ว30289หุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม1.50000041222200040
ส30262อาเซียนศึกษา124330221034000123
ส33101สังคมศึกษา 5128128242243512150000403
ส30234หน้าที่พลเมือง 40.51403213131691000206
พ33101สุขศึกษา0.51000425351410000197
พ33102พลศึกษา (ลีลาศ)0.570310243758670000206
พ33201ลีลาศ110036182133100083
ศ30104ดนตร ี20.5141912223357561882000403
ศ30211การจัดการแสดงเพื่องาน Event0.5100005132000039
ง33101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.562114471711000197
ง30242การบัญชีเบื้องต้น 11035716201315300082
ง30248งานโฆษณา11002210555900084
ง30245โครงงานอาชีพ1200001036000039
อ33101ภาษาอังกฤษ 5134252142558649901000403
อ33203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1.583159161525000183
อ33205ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์1261461610618310000127
อ33201พูดจาภาษาอังกฤษ 51279810212860762003244
อ33209โครงงานภาษาอังกฤษ0.5000004436000044
จ33201ภาษาจีน 521001140222000040
จ33203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5150035101142000076
จ33205จีนศึกษา0.52811615718172250000327
จ33208โครงงานภาษาจีน0.5020000668000076
ก33901ชุมนุม000000000039940403
ก33902แนะแนว000000000039940403
ก33905กิจกรรมสร้างสรรค์0000000000382210403

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----