กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท32101ภาษาไทย312412213759701543000362
ค32101คณิตศาสตร์3116233048588725741000362
ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม32814915302648620000212
ค32203คณิตศาตร์เสริมทักษะ GSP0.5000001031000032
ว30106วิทยาการคำนวณและออกแบบ217017254240646000192
ว30225เคมีเภสัช1000012323000029
ว32281พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม13218730292719291000192
ว30205เทคโนโลยีพลังงานทดแทน1000000029000029
ว32201ฟิสิกส์ 31.58053234637471000170
ว32221เคมี 31.5911114264327381000170
ว32241ชีววิทยา 31.512511173343571000170
ว30284การจัดการฐานข้อมูล11001571130000055
ว30293การสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ1031111487000035
ว30297โปรแกรมสำนักงานเพื่อการนำเสนอ0.59549261529000079
ว30101วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)1.510316224745580000192
ส32101สังคมศึกษา31161013131950242143000362
ส32102ประวัติศาสตร์ 30.5714111968581904000362
ส30232หน้าที่พลเมือง 20.52126511402923000362
พ32101สุขศึกษา0.5714428311112000170
พ32102พลศึกษา0.5211216326549150000192
ศ30105นาฏศิลป์ 10.51000210163330000362
ง32101การงานพื้นฐานอาชีพ20.500001021652000170
ง30244ธุรกิจการท่องเที่ยว121246111862000115
ง30224การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์1001328711500037
ง30254การออกแบบบรรจุภัณฑ์1000000332000035
อ32101ภาษาอังกฤษ 31182325383646491207000362
อ32201พูดจาภาษาอังกฤษ3138961110201252000194
อ32203อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 31.517101553434000079
อ32205ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 111851119162515461000156
อ32207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5022536445100068
จ32201ภาษาจีน32011225343000057
จ32203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 31000341028000036
จ32205จีนศึกษา0.510346820142610000326
ก32901ชุมนุม000000000036020362
ก32902แนะแนว000000000036110362
ก32905กิจกรรมสร้างสรรค์000000000035570362

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----