กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
I31201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู1100133314229110000391
ท31101ภาษาไทย 1110868831772430000391
ค31101คณิตศาสตร์ 11282040424335451380000391
ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1211101514434646390000224
ค31203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.5000000034000034
ว30105วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 111010615264339544000207
ว30224เคมีอุตสาหกรรม0.5000047612000029
ว30281การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น0.5500132435345000107
ว31201ฟิสิกส์ 11.5333452458840000184
ว30102วิทยาศาสตร์กายภาพ1.567518354549402000207
ว31221เคมี 11.51241427262839340000184
ว30247สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์0.5000000028000028
ว31241ชีววิทยา11.5200157341341000184
ว30291กราฟิกเบื้องต้น1.5412265518000043
ส31101สังคมศึกษา 11173161653912001003391
ส31102ประวัติศาสตร์ 10.5212419262755791364000391
พ31101สุขศึกษา0.5534659221291000184
พ31102พลศึกษา0.55234132262951000207
ศ30101ทัศนศิลป์ 10.510352536549088530000391
ศ30212ละครสร้างสรรค์0.5000000042000042
ศ30214การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน0.5101022134000041
ง31101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.511266132737791002184
ง30241ธุรกิจขนาดเล็ก1202001541030000126
ง30250ธุรกิจบริการ10003761213000041
อ31101ภาษาอังกฤษ 1128154861605146784000391
อ31205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 114061632861462000166
อ31201พูดจาภาษาอังกฤษ 11131211933373111917000282
อ31203ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 11.5115561061129000083
อ31207ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0.5012253623000042
จ31201ภาษาจีน 12400143748000067
จ31203ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 11400012727000041
จ31205จีนศึกษา0.5311311222537551710000365
ก31901ชุมนุม000000000038830391
ก31902แนะแนว000000000038470391
ก31905กิจกรรมสร้างสรรค์0000000000357340391

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----