กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท23101ภาษาไทย 51.562014463966722410000504
ท23201วรรณกรรมพื้นบ้าน1000001276000025
ค23101คณิตศาสตร์ 51.545308765926460610000504
ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5121025111837000076
ค23203คณิตศาสตร์เสริมทักษะนานาชาติ0.5100102623000033
ว23101วิทยาศาสตร์ 51.5402422313291791841000504
ว23102วิทยาการคำนวณ 30.5534321384758471970000504
ว23202เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม1011131330000022
ว23203Discovering Science 51001001066000068
ว23210การสร้างเว็บเพจ130020538000021
ว23219หุ่นยนต์อัตโนมัติ10000001214000026
ว23209คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอิลาสเตเตอร์1030233311000025
ส23101สังคมศึกษา 51.5224102350134881730000504
ส23102ประวัติศาสตร์ 50.52117244437111921562000504
ส23235หน้าที่พลเมือง 50.516158201417453643002504
พ23101สุขศึกษา0.5595332295261671510000504
พ23102พลศึกษา0.540007742142023000504
พ23207รักบี้ฟุตบอล1080120212000025
พ23203ฟุตบอล1000003716000026
ศ23101ทัศนศิลป์ 50.535991741836073960000504
ศ23103ดนตรี-นาฏศิลป์ 50.5171725306744892132000504
ศ23201สีน้ำ1100001809000028
ศ23205วงโยธวาทิต1000000025000025
ศ23203ขับร้องเพลงสมัยนิยม1000000018000018
ง23101การงานพื้นฐานอาชีพ 50.51073034374742521523000504
ง23202ขนมอบ1000000025000025
ง23207ระเบียนการเงิน1011213610100025
ง23201ถนอมอาหาร1000002414000020
ง23205ปลูกผักสวนครัว1000002320000025
ง23211ห้องสมุด31001321613000026
อ23101ภาษาอังกฤษ 51.584625965345642993000504
อ23203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 50.5000159810000033
อ23205ภาษาอังกฤษรอบรู้1100010046000011
จ23201ภาษาจีน1102276858000084
จ23203จีนศึกษา0.5291112163434523160000504
ก23901ชุมนุม000000000050300503
ก23902แนะแนว0000000000472310503
ก23903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000049940503
ก23905จิตอาสา0000000000480230503

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----