กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
I22201ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู1141511261930473590000521
ท22101ภาษาไทย31.582024637884901522000521
ค22101คณิตศาสตร์31.5241742878997521121000521
ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 316127488911000065
ค22203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.5010126518000033
ว22101วิทยาศาสตร์31.54917374056679913422000521
ว22102วิทยาการคำนวณ 20.522893639113931983000521
ว22203Discovering Science 310000014513000032
ส22101สังคมศึกษา31.514121530381221141733000521
ส22102ประวัติศาสตร์30.5726173855107771904000521
ส22233หน้าที่พลเมือง30.51432322483533064000521
พ22101สุขศึกษา0.523363765949773942000521
พ22102พลศึกษา0.572822751311431312000521
ศ22101ทัศนศิลป์ 30.5845848453350271742000521
ศ22103ดนตรี-นาฏศิลป์ 30.5741331901311021394000521
ง22101การงานพื้นฐานอาชีพ 30.5825232394644401851000521
อ22101ภาษาอังกฤษ 31.5413431626795581294000521
อ22203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม30.5021130224000033
จ22203จีนศึกษา 30.5271519382541373190000521
ก22901ชุมนุม000000000051380521
ก22902แนะแนว000000000051650521
ก22903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000051650521
ก22905จิตอาสา0000000000490310521

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ -----