กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด
0
เกรด
1
เกรด
1.5
เกรด
2
เกรด
2.5
เกรด
3
เกรด
3.5
เกรด
4
เกรด
เกรด
เกรด
มผ
เกรด
มส
รวมทั้งหมด
ท21101ภาษาไทย 11.51119194559109941641000521
ท21201นิทานท้องถิ่น100022118000014
ค21101คณิตศาสตร์11.5203544535589132930000521
ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม10003813452000080
ค21203คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP0.5000502418000029
ว21101วิทยาศาสตร์11.51720274275911001481000521
ว21102วิทยาการคำนวณ 10.5416241705310681661000521
ว21201ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์12000111102000026
ว21203Discovering Science 11000025441000052
ว21214โปรแกรมนำเสนองาน151043359000030
ศ21103ดนตรี-นาฏศิลป์ 10.53225325073112127700000521
ส21101สังคมศึกษา 11.5213341697879621380000521
ส21102ประวัติศาสตร์ 10.5314834351820368831000521
ส21231หน้าที่พลเมือง 10.59392876110991870000521
พ21101สุขศึกษา 10.5201040499488651522000520
พ21211ตะกร้อ1053142213000030
พ21102พลศึกษา 10.572843961201191233000521
พ21207รักบี้ฟุตบอล 11300114515000029
ศ21101ทัศนศิลป์ 10.5292820225273682280000521
ศ21203การอ่านและเขียนตัวโน๊ต1100000014000015
ศ21204ขับร้องเบื้องต้น1000000038000038
ศ21201การเขียนภาพการ์ตูน 11010408513000031
ศ21202วาดภาพระบายสี1000044119100029
ง21101การงานพื้นฐานอาชีพ 10.5455045497210378770002521
ง21202ขนมไทย1110006715000030
ง21203การแกะสลักขั้นพื้นฐาน1000002121000024
ง21207การขยายพันธุ์พืช1100040916000030
ง21208ห้องสมุด 11553102410000030
อ21101ภาษาอังกฤษ11.5625343656757541182000521
อ21203ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม0.5000000029000029
อ21205ภาษาอังกฤษฟัง-พูด113437235000028
จ21201ภาษาจีน1200013558000069
จ21203จีนศึกษา0.5312310383456612680000521
ก21901ชุมนุม000000000051730520
ก21902แนะแนว000000000051190520
ก21903ลูกเสือ-เนตรนารี000000000051460520
ก21905จิตอาสา0000000000472480520

----- พัฒนาระบบโดย นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ -----